Български    English    Русский   
  I  ПРОЕКТ - ПРИКЛЮЧИЛ

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Номер на договора:

BG161PO003-2.1.13-0092-C0001

Наименование на договора:

Технологична модернизация за повишаване конкурентноспособността на „Ред Стиил ЕООД”

 

ОБЯВА


Декларация на кандидата

Декларация за валидност на офертата

Информация за договор позиция 1

Информация за договор позиция 2

Изисквания към офертата

Методика на оценка

Оферта

Пояснителен документ

Проект на договор позиция 1

Проект на договор позиция 2

Решение за откриване на процедура

Техническа оферта позиция 1

Техническа оферта позиция 2

Техническа спецификация

Ценова оферта