Български    English    Русский   

 

 

РЕД СТИИЛ ЕООД е фирма, специализирала се в проектиране и производство на машини за термично рязане с Цифрово Програмно Управление (ЦПУ). Предлагат сe три технологии за рязане на метал:

 

  • Газо-кислородно рязане
  • Плазмено рязане
  • Лазерно 

                   

 РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Национален план за възстановяване и устойчивост

                                                                                                                                   

РЕД СТИИЛ ЕООД сключи с Министерството на и новациите и растежа д оговор BG - RRP-0034-1178-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Национален план за възстановяване и устойчивост .

Цел ите на проекта са:

Повишаване на ефективността на производствените процеси в РЕД СТИИЛ ЕООД.

Създаване на условия за растеж и развитие на РЕД СТИИЛ ЕООД чрез цифровизация на производствените процеси.

Целите на проекта ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на нов високотехнологичен актив - CNC струг. Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигн ат:

- цифровизация на производствените процеси;

- разширяване на производствения капацитет на предприятието;

- повишаване на ефективността на производствените процеси;

- постигане на по-висока производителност;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на качеството на произвежданите продукти;

- намаляване себестойността на продукцията.

Общата стойност на проекта е 272 820.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 136 410.00 лв., предоставена от Европейския съюз за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.                                           

РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

РЕД СТИИЛ ЕООД сключи с Министерството на и новациите и растежа д оговор BG16RFOP002-6.002 - 0631-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ .

Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Целта ще се постигне чрез :

- Закупуването и пускането в експлоатация на съвременен високоенергиен компресор и ресивер;

- Топлоизолиране на външни стени към външен въздух в Производствено хале 3;

- Топлоизолиране на покрива в Производствено хале 2;

- Подмяната на осветлението в Производствени халета 2 и 3 с енергоспетяващи линейни осветители.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигн е подобряване на енергийната ефективност на предприятието , което ще допринесе за в ъзстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 .

Общата стойност на проекта е 192 780.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 96 390 .00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

 

РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

РЕД СТИИЛ ЕООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0631-C01 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ .

Целта на проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Целта ще се постигне чрез:

- Закупуването и пускането в експлоатация на съвременен високоенергиен компресор и ресивер;

- Топлоизолиране на външни стени към външен въздух в Производствено хале 3;

- Топлоизолиране на покрива в Производствено хале 2;

- Подмяната на осветлението в Производствени халета 2 и 3 с енергоспетяващи линейни осветители.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на енергийната ефективност на предприятието, което ще допринесе за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 192 780.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 96 390.00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

 

 

  РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

РЕД СТИИЛ ЕООД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.073-12508-C01 за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ .

Целта на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места .“

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне РЕД СТИИЛ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв . Р азмерът на Безвъзмездната финансова помощ е 10 000.00 лв., в т.ч. 8 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500.00 лв . национално съфинансиране.

 

РЕД СТИИЛ ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана" за избор на изпълнител
за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за 3D лазерно рязане
с ЦПУ – 1 брой, по договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 по ОПИК.
Публичната покана и документите към нея може да видите
ТУК.

Начало на проект

27.05.2020 :  Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 

Край на проект

03.12.2020 :   Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 

 

 

  РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 

 

РЕД СТИИЛ ЕООД защити полезен модел на "Портална машина за термично рязане" и получи от Патентното ведомство на Република България Свидетелство за регистрация на полезен модел №1857/01.04.2014

  НОВИНИ

"РЕД СТИИЛ" ЕООД, обявява процедура "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двуколонна вертикална фрезова машина с ЦПУ - 1 брой".

Определен е 7 - дневен срок за събиране на оферти. до  15.04.2016 г., 16:30  часа.“


Приложение 2.1.16 ДОГОВОР

Качена 19.02.2016
Ред Стиил ЕООД сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност " 2014-2020 за безвъзмездна финансова помощ и стартира реализацията му.


Ред Стиил ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана" с предмет "Доставка , монтаж и пускане в експлоатация на двуколонна вертикална фрезова машина с ЦПУ"

Качена на 08.04.2016
Тръжната документация включва :


1.Публична покана

2.Изисквания оферти

3.Оферта

4.Методика за оценка

5.Декларация

6.Проект договор